მწვანე გარემო


დარეჯან ცინარიძე ელდარი, მარტვილის მუნიციპ.ბანძის საჯარო სკოლა
მარტვილი
2013-11-04
2014-02-04
პროექტის მიზანია მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესების მიზნით. ამისათვის ჩატარდება ტრენინგები, მოეწყობა დასუფთავების და გამწვანების აქციები, მოეწყობა სკოლის შესასვლელში მბრუნავი კარი, მოძიებული იქნება ეკო. თემაზე ინფორმაცია და დაიბეჭდება ბუკლეტების სახით, რომელიც გავრცელდება მოსახლეობაში. შემუშავდება გეგმა სკოლაში სკვერის მოწყობასთან დაკავშირებით.
3 თვე
450 დოლარი
370