ჩვენ -სკოლის თვითმმართველობა


კუტალაძე ოტო მალხაზი, ურავლის საჯარო სკოლა
ახალციხე
2012-02-26
2012-05-26
პროექტის მიზანია მოსწავლეთა თვითმმართველობის გაძლიერება და მათი ქმედითუნარიანობის გაზრდის გზით მოსწავლეთა ინფორმირებულობის დონის ამაღლება. ამისათვის ჩატარდება ტრენინგები, მოეწყობა შეხვედრები სკოლის ადმინისტრაციასთან, მშობლებთან, რაიონის სხვადასხვა სკოლების თვითმმართველობასთან და სამეურვეო საბჭოსთან. ყოველთვიურად გამოვა საინფორმაციო ბიულეტინი, მომზადდება ვიდეო რგოლი, მოეწობა მისი ჩვენება და განხილვა, ჩატარდება ინტელექტუალური თამაშები, და რაიონული კონფერენცია, მოხდება რაიონში არსებული პრობლემების კვლევა და ანალიზი.
3 თვე
450 დოლარი
79