skolis imfrastruqturis gaumjobeseba skolis teritoriis shegobva gamagreba.


gutashvili irine gurami, adigenis raionis lelovnis sajaro skola
ადიგენი
2012-03-02
2012-05-02
პროექტის მიზანია სკოლის ტერიტორიის შემოღობვა და არსებული ღობის გამაგრება. შემდგომში კი მისი გამწვანება. ამ აქტივობებში სხვადასხვა მხარეების ჩართვა, რის შედეგადაც მოგროვდება საჭირო თანხა და მასალები.
2 თვე
450 დოლარი
2