ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა


უშვერიძე ლალი შოთა, ქ. ქუთაისის N 37 საჯარო სკოლა
ქუთაისი
2012-03-02
2012-05-02
პროექტი ითვალისწინებს ახალგაზრდების ცოდნის ამაღლებას ჯანსაღი ცხოვრების წესის მნიშვნელობასა და როლზე. სწორი კვების, პირადი ჰიგიენისა და ფიზიკური ვარჯიშის მნიშვნელობის გააზრებას, მავნე ჩვევების დაძლევასა და ჯანმრთელობის დაცვისათვის საჭირო უნარ-ჩევების გამომუშავებას. ამისათვის, სკოლაში შეიქმნება სამუშაო ჯგუფები და გადანაწილდება მოვალეობები. ჩატარდება ტრენინგ-სემინარების კურსი, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან შეხვედრა და მოხდება ამ მიმართულებით სახელმწიფოს კურსის გაცნობას. გამოიცემა და მოსახლეობაში გავრცელდება ბუკლეტები, ვიდეო და ფოტო მასალა. ორგანიზება გაუკეთდება სპორტულ ღონისძიებებს. განხორციელდება ვიზიტი ნარკოლოგიურ დისპანსერში და ქუთაისის ჯანდაცვის განყოფილებაში, სადაც მოსწავლეთათვის ყველა საინტერესო შეკითხვას გაეცემა პასუხი. ბოლოს კი გაიმარტება შემაჯამებელი შეხვედრა.
2 თვე
742 დოლარი
300