სამოქალაქო კლუბის ოთახის მოწყობა


dolishvili nino shota, niko bagration (buris) saxelobis muxranis #1 sajaro skola
მცხეთა
2012-03-11
2012-06-11
პროექტი ითვალისწინებს სამოქალაქო კლუბის მუშაობის გააქტიურების მიზნით მათთვის ოთახის მოწყობას. პროექტი საინტერესოა იმდენად, რამდენადაც სკოლიდან ითხოვს გადაწყვეტილებას გარემონტებული ფართის გამოყოფის თაობაზე. შესაძლებელი გახდება შეხვედრები, სემინარების და სხვადასხვა სახის სამოქალაქო აქტივობების ჩატარება აღნიშნულ ფართში.
3 თვე
450 დოლარი
800