სამკუთხედი


ღაჭავა თამარი ვლადიმერი, #3 საჯარო სკოლა
ზუგდიდი
2011-04-16
2011-07-16
პროექტის მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება მოზარდთა უფლებების შესახებ და მათი უფლებების დარღვევის ფაქტების შემცირება. პროექტის განმახორციელებელი სამოქალაქო კლუბები მოზარდთა უფლებებისა და მოვალეობების გაცნობის მიზნით ჩაატარებენ ტრენინგებს მოსწავლეებისთვის, პედაგოგებისა და მშობლებისთვის. ამას გარდა, პროექტი ითვალისწინებს სხვადსხვა საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებების განხორციელებას.
3 თვე
300 დოლარი
809