წიგნი ყველგან და ყოველთვის


დავითური გიორგი კახა, საკრამულის საჯარო სკოლა
დუშეთი
2015-11-07
2016-02-07
პროექტის მიზანია სასკოლო ბიბლიოთეკის გამდიდრება წიგნადი ფონდით. პროექტში თემის ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით მოხდება მათი ინფორმირება, გამოცხადდება წიგნის კვირეული, მოხდება წიგნების შეგროვება თემში, ჩატარდება შეხვედრა ადგილობრივ თვითმმართვეობასთან, კონფერენცია "თუ კაცსა ცოდნა არა აქვს", შეიქმნება კედლის გაზეთი, მოხდება ძველი წიგნების რესტავრაცია, ახალი წიგნების პრეზენტაცია და წაკითხულის განხილვა. სოციალურ ქსელში განთავსდება პროექტის შესახებ ინფორმაცია.
3 თვე
450 დოლარი
63
63