“ჩვენ ვაშენებთ სამოქალაქო საზოგადოებას.”


ჩიტაშვილი მარი ავთანდილი, ვალეს #1 საჯარო სკოლა
ვალე
2011-05-30
2011-07-30
პროექტის მიზანია ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა, ამ მიზნით განხორციელდება სხვადასხვა ერთობლივი ღონისძიებები შეზღუდული შესაძლებლობების ბავშვების მონაწილეობით.
2 თვე
450 დოლარი
252