ჩვენ ტოლერანტები ვართ


თინა ასათიანი ოთარი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ნარუჯის საჯარო სკოლა
ოზურგეთი
2011-12-02
2012-03-02
პროექტის მიზანია დაბა ნარუჯის თემში ტოლერანტობის განვითარების ხელშეწყობა და სოფელში მცხოვრები აზერბაიჯანელი, სომეხი თურქი მესხი 100 ოჯახისა და ჩამოსახლებული აჭარლების ინტეგრაცია ადგილობრივ თემთან . პროექტის ფრაგლებში სკოლაში დაარსდება სამოქალაქო კლუბი, რომელშიც გაწევრიანდება ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი მოსწავლეები, ჩატარდება ტრენინგი ტოლერანტობის თემაზე, მოხდება ეროვნული უმცირესობების საჭიროებების კვლევა, მოეწყობა შეხვედრები ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, რომლის დროსაც განიხილება კვლევის დროს გამვოლენილი პრობლემები. პროექტის ფარგლებში ასევე მოეწყობა ტოლერანტობის კვირეული, რომლის დროსაც მოხდება ყველა ეთნიკური უმცირესობისა და კუთხის მცხოვრების კულტურისა და ტრადიციების გაცნობა გაზიარება. პროექტის ბენეფიციარი იქნება 260 ადამიანი ეთნიკური უმცირეს და მსოწავლეების ჩათვლით.
3 თვე
450 დოლარი
250