თიანეთის რაიონის გარემოსა და კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზრუნვა


დავითაშვილი გიორგი ოთარი, ახალსოფლის საჯარო სკოლა
თიანეთი
2013-02-08
2013-05-08
პროექტი მოიცავს ორ მიზანს: ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარების ხელშეწყობა, კერძოდ ნარგავების დარგვა და "მწვანე ყუთის" ორგანიზება და მის ფარგლებში ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობა და ისტორიული ძეგლებისა და მათი მიმდებარე ტერიტორიების გაწმენდა-გასუფთავებას. ისტორიული ძეგლების მდგომარეობის შესახებ და შეიქმნება ფოტო და ვიდეო მასალა, რომელიც წარედგინება ადგილობრივ თვითმმართველობას და ძეგლთადაცვის ორგანიზაციას. მოხდება ცნობილ ადამიანთან შეხვედრა, გამოიცემა კედლის გაზეთი და პროექტი გაშუქდება სოცილური ქსელების საშუალებით. ნერგებზ ე და ისტორიულ ძეგლებზე მუშაობა მოხდება ბიოლოგიისა და ისტორიის მასწავლებლების მითითებების შესაბამისად.
3 თვე
449.7 დოლარი
92