კანონმორჩილი მოქალაქეები


ქარუხნიშვილი ვაჟა ვლადიმერი, ქ. რუსთავის #7
რუსთავი
2013-01-13
2013-03-13
სამოქალაქო კლუბის გაძლიერების მიზნით პროექტის მიზანია ახალგაზრდებს, თემს მიეწოდოს ინფორმაცია კანონმდებლობის შესახებ, კერძოდ კი გასართობ ცენტრებში (ტოტალიზატორებში) მცირეწლოვნების შეზღუდვასთან დაკავშირებით. ჩატარდება გამოკითხვა და მოხდება მისი ანალიზი. შედეგები დატანილ იქნება პროექტის ფარგლებში გამოცემულ ბუკლეტებში, რომელიც გავრცელდება მოსახლეობაში.
2 თვე
424.24 დოლარი
2000